Regulamin

SZANOWNI KLIENCI!

Witamy serdecznie na stronie internetowej sklepu internetowego MebleOgrodoweTeak.pl
Przed dokonaniem zakupów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów lub , bądź mailowy (biuro@mebleogrodoweteak.pl)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Sklep internetowy działa pod adresami internetowymi www. MebleOgrodoweTeak.pl oraz Meble-teak.pl.

Sklep internetowy stanowi przedsiębiorstwo prowadzone przez firmę PHU Sikora z siedzibą w Dzierżoniowie (kod pocztowy 58-200) osiedle Tęczowe 20/6 Pawilon. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr:
NIP
:882-100-26-71

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową mebli ogrodowych oraz akcesoriów do mebli ogrodowych.

Nabycie przez Klienta wybranych produktów następuje w wyniku zawarcia umowy sprzedaży.

Do zawarcia niezbędne są następujące czynności:
- złożenie przez Klienta prawidłowego zamówienia w sposób określony w regulaminie;
- potwierdzenie przez Właściciela przyjęcia zamówienia w całości do realizacji;

Oprócz ceny za nabycie wybranego produktu Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki produktów.

Wysokość kosztu przesyłki kurierskiej podana jest Klientowi zgodnie z postanowieniami Działu V niniejszego Regulaminu.

Uwaga! W przypadku dopełnienia wszelkich formalności, o których mowa w niniejszym regulaminie i zaakceptowaniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany przez Właściciela o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dopiero w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia o przyjęciu zamówienia w całości do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Właścicielem a Klientem.


Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Właściciel – Marek Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ PHU Sikora z siedzibą w Dzierżoniowie (kod pocztowy 58-200) osiedle Tęczowe 20/6 Pawilon. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr:
NIP
:882-100-26-71

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym MebleOgrodoweTeak.pl oraz Meble-teak.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
  2. Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Właściciel skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przy użyciu własnych środków transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
  3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
  5. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  6. Koszyk – element Sklepu przy pomocy, którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy i płatności.
  7. Produkt – prawo własności rzeczy ruchomej wybranej przez Klienta i oferowane przez Sklep;
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa
  3. konto poczty e-mail.


Dział II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienia w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonaniu czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 2. Prawidłowo złożone zamówienie zawiera:
  1. wypełnienie formularza kontaktowego wraz z koszykiem zakupów.
  2. określenie sposobu dostawy
  3. określenie sposobu płatności (zgodnie z działem VI regulaminu)
  4. łączną wartość produktu/produktów wraz z kosztami ich wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 3. Zamówienia są realizowane zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi dostępności produktu zamieszczonymi w opisie produktu. Klient jest natychmiast informowany o stanie zamówienia oraz możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila, w której Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia w całości do realizacji przez Sklep. Potwierdzenie następuje za pomocą e-maila lub telefonicznie w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Klienta.
 5. Sklep prowadzi działalność tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski, produkty nie są wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 


Dział III. Czas realizacji zamówienia

 1. Wysyłka (dostawa) zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie do 14 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się od momentu potwierdzenie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w całości.
 2. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, których termin realizacji jest różny, Klient ma możliwość, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, realizacji niepełnego zamówienia tzn. z pominięciem produktu (produktów), który nie został jeszcze przygotowany do realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu, wynikających z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.


Dział IV. Zmiany w zamówieniach

 1. Wprowadzanie zmian do zamówienia, zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. 1, możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod +48 509 228 785, +48 510 208 550


Dział V. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych
 2. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 3. Ceną wiążącą dla Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


Dział VI. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłata za produkt
  a) poprzez przelew na konto (Klient zleca przelew na konto Właściciela).
  b) za pobraniem – przy odbiorze od Kuriera lub podczas odbioru towaru w siedzibie Właściciela.
 2. Dane do przelewu zwykłego:


PHU Sikora
Os. Tęczowe 20/6 Pawilon
58-200 Dzierżoniów
Bank: Bank Zachodni WBK S. A .

Nr konta: 20109028350000000119846086

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych płatnika.

Dział VII. Reklamacje

 1. W przypadku jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient ma prawo skorzystania z uprawnień rękojmi.
 2. Klient Sklepu może skorzystać także z uprawnień z tytułu gwarancji.
 3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne produktów w okresie gwarancyjnym. Uprawnienie z tytułu gwarancji obejmuje nieodpłatne usunięcie usterek w zakresie określonym w niniejszych warunkach gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. wichury, używanie niezgodnych z instrukcją środków czyszczących itp.),
  2. uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  3. uszkodzenia powstałe w okolicznościach za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji,
  4. uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania,
  5. zmiany koloru drewna wynikające z naturalnego procesu starzenia się materiału.
  6. naturalne spękania drewna powstające wskutek jego starzenia się oraz zmiany warunków pogodowych.
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej prosimy w treści reklamacji podać następujące dane:
  1. dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji,
  2. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców),
  3. numer zamówienia.
  4. wskazanie czy Klient zgłasza roszczenie z gwarancji, niezgodności towaru z umową czy rękojmią;
  5. reklamowany produkt, który jest wysyłany do naszego serwisu powinien zostać zapakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Wszelkie reklamacje powinny być składane na adres Właściciela podany w Dziale I niniejszego Regulaminu.


Dział VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Właściciela w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) i przesłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres Sklepu: biuro@mebleogrodoweteak.pl lub pisemnie na adres Właściciela.
 5. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Właściciel niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Dział IX. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy:
  1. jeżeli ze względu na charakter rzeczy dostarczono je do miejsca zamieszkania Klienta, a nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, koszty odbioru rzeczy ponosi Właściciel;
  2. jeżeli ze względu na charakter rzeczy można ją odesłać w zwykły sposób pocztą lub kurierem, Klient otrzymuje zwrot płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obejmują koszty nadania przesyłki kurierem lub za pośrednictwem poczty.
 2. Płatności otrzymane od Klienta, Właściciel zwraca w terminie do 14 dni od otrzymania Produktu lub otrzymania dowodu jego odesłania.
 3. Zwrotu płatności Właściciel dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony zgodnie ustalą inaczej.
  Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W wypadku gdy Właściciel nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Właściciel może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
  W wypadku, o którym mowa w ust. 7, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt przedsiębiorcy.
 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Dział X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014r.
 3. Do umów zawartych przed dniem 24.12.2014 tj. dniem wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej: www.mebleogrodoweteak.pl
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Polecane

Teak ławka z ergonomicznym oparciem (120cm)
Krzesło Teak " Duaribu"
Teak stół (160cm x 90cm)
Teak ławka Malborough Classic (150cm)